ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

 

งานบริหารบุคคล

 

 -  แผนอัตรากำลังสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

 -  ปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 ครั้งที่ 1/2562

 -  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย

 - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

 -  แผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 -  หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย

-  คำสั่งมอบหมายหน้าที่

 -  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย

 มาตรฐานการปฏิบัติงานของ อบต.

 

- มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

 

home

องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย  อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐  โทร / โทรสาร ๐๓๕ - ๖๑๐๙๑๕ 

www.yangchai.go.th