ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

NHSO Budjet

Screenshot 2023 02 24

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

(1.) อาชีพ

          เกษตรกรรม ประชากรของตำบลยางช้ายส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา เนื่องจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สภาพของดินที่อุดมสมบูรณ์ การชลประทาน ซึ่งในแต่ละปี มีการทำนาเฉลี่ยแล้วครัวเรือนละประมาณ 3 ครั้ง

         images              12

          ปศุสัตว์ เลี้ยง สุกร โค เป็ด ไก่ ซึ่งมีทั้งเลี้ยงเพื่อจำหน่าย และเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร

     animal husbandry 4084104 960 720   3 39   B11

          รับจ้าง อาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างหว่านข้าว หว่านปุ๋ย ก่อสร้างเป็นต้น รับจ้างโรงงานส่วนใหญ่รับจ้างโรงงานจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรถรับส่งจากโรงงาน

q2 5    รบเหมากอสราง เชยงใหม 01    00000874 00003792

(2.) หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

  • ปั้มน้ำมัน จำแนกเป็น

ปั้มหัวจ่าย   10  แห่ง                             

ปั้มหลอด     5  แห่ง

  • ร้านค้าของชำส่วนใหญ่จำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภค

มีจำนวน    45  แห่ง

  • ร้านตัดผม/เสริมสวย  4  แห่ง
  • อู่ซ่อมรถยนต์  4  แห่ง                                                       

    

 

home