ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล 

O3   อำนาจหน้าที่
O4   ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5   ข้อมูลการติดต่อ  
O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์ (www.yangchai.go.th)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8   Q&A   
O9   Social Network  (เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10   แผนดำเนินงานประจำปี
O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2563
   - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

การปฏิบัติงาน
O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

    - สถิติการให้บริการงานประปา พ.ศ.2564
    - สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2564
    - สถิติการให้บริการผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 
    - สถิติการให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    - สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ประจำปี พ.ศ.2564 

O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

 E-Service

    - บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
    - บริการช่องทางแสดงความคิดเห็น
    - การจองคิวขอรับบริการ
    - บริการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
    - แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ยางช้าย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
    -
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
    - ขออนุมัติจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
    - การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564  
O22   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
    - 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564   
    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 
   
O24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
    - นโยบายด้านโครงสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้
    - นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง   
    - แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565    
    - บัญชีขอความเห็นชอบปรับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ 

O26

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    - แผนอัตรากำลัง
    - รับโอนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
    - เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
    - การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร
    - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2563
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 

O27

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    - การคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
    - การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
    - การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562
    - การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
    - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย
    - รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
    - การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
    - ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ครั้งที่ 1 

O28

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

    - ความพึงพอใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำงานและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
    - รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ 
    - รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    - web site (www.yangchai.go.th)
    - กระดานสนทนา (web board)
    - Social Network (เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย)
    - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    - กระดานสนทนา (web board)
    - Social Network (เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย)
    - web site (www.yangchai.go.th) 
    - ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

O33

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

    - การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
    - การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
    - การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
    - การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ  
    - รายงานการประชุมประชาคมตำบล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมตำบล/ประชาคมหมู่บ้าน) เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 ครั้งที่ 1/2564 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
    -
 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
    - การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

O35   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
    - 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
    -
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
O37   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    -
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    -
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
    - 
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย
แผนป้องกันการทุจริต
O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   
- การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
    - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564
    - ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
    - มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
    - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
    - มาตรการป้องกันการรับสินบน
    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    - หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย 

home