ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง
O2
O3   อำนาจหน้าที่
O4   ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5   ข้อมูลการติดต่อ  
O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์ (www.yangchai.go.th)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8   Q&A   
O9   Social Network  (เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี
O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - สถิติการให้บริการงานประปา พ.ศ.2565
    - สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2565
    - สถิติการให้บริการผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 
    - สถิติการให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    - สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ประจำปี พ.ศ.2565 
O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17
  E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
    -
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
O22   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
    - 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
O24   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
O26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - แผนอัตรากำลัง 
    - แผนพัฒนาบุคลากร            

    - การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
    - เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
    - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2564
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 
    - การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
    - แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
    -  มอบของเยี่ยมพนักงาน
    - กิจกรรมการทำความสะอาด 
O27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
O30
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
O35
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36
O37
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
แผนป้องกันการทุจริต
O39
O40
O41
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42
O43
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   
- การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 

home