ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

NHSO Budjet

Screenshot 2023 02 24

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1   โครงสร้าง
O2
O3   อำนาจหน้าที่
O4   ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5   ข้อมูลการติดต่อ  
O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7   ข่าวประชาสัมพันธ์ (www.yangchai.go.th)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8   Q&A   
O9   Social Network  (เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11   แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

O12

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
การปฏิบัติงาน
O13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
การให้บริการ
O14   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
O15
O16   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - สถิติการให้บริการงานประปา พ.ศ.2566
    - สถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2566
    - สถิติการให้บริการผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี พ.ศ.2566 
    - สถิติการให้บริการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    - สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค ประจำปี พ.ศ.2566 
O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18
  E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                                                                                                                       - แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566     
O20   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                                                                                        สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
O22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23
O24
O25
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27
O28
O29
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31
  ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
    - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                                                                                      
O32
O33   การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO Gift Policy 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
   
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ยางช้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O35
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   - ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ยางช้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 
แผนป้องกันการทุจริต
O36
O37
O38
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O39
O40   การขับเคลื่อนจริยธรรม 
O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42
O43
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                    - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครึ่งปีแรก) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25665 ถึง 31 มีนาคม 2566 
   
- การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 

home