ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

NHSO Budjet

Screenshot 2023 02 24

 

                                                                            ตรา อบต.ยางชาย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)    

            " ตำบลยางช้ายน่าอยู่ สู่สังคมคุณภาพและเศรษฐกิจยั่งยืน "

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความพร้อมทั้งกายและใจมุ่งสู่สถาบันครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม

2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการขององค์กรโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานภายใต้ความสมดุลของผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

 ภาพแผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย

 แผนผงกลยทธ

home