ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

 narong11

 เบอร์โทรศัพท์  081 972 1652

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายเร่งด่วน

(1.) จะจัดทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(2.) จะดูแลถนนที่ใช้สัญจรไป มาและขนพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดกลาง

(3.) จะดูแลคูคลอง ที่ตื้นเขิน และกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง

(4.) จะปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง

(5.) จะดูแลน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำประปาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและอยู่ในภาวะไม่ขาดทุน

(6.) จะดูแลไฟทางสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีและจะซ่อมแซมให้รวดเร็วและเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสม

(7.) จะส่งเสริม อปพร.ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

(8.) จะจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(9.) จะจัดให้มีที่ทำการ อบต.แห่งใหม่

(10.) จะดูแลด้านการศึกษาและจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

นโยบายหลัก

(1.) นโยบายด้านเศรษฐกิจ/โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน-ตำบลและอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและการคมนาคม ของประชาชนในตำบลยางช้ายและใกล้เคียง

1.2 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ คลองชลประทาน คูนา ที่ตื้นเขินเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของตำบลยางช้าย

1.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในตำบล

1.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารของประชาชน อาทิ องค์การโทรศัพท์ฯ หอกระจายข่าวประจำหมูบ้าน เป็นต้น

1.5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้อุปโภค-บริโภคได้ครบทุกครัวเรือน โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงบประมาณของ อบต.

(2.) ด้านคุณภาพชีวิต

2.1 ดูแลคนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบล โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีงานทำทุกคน

2.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรับขึ้นทะเบียนผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปให้ได้รับเบี้ยยังชีพ

2.3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพในทุกกลุ่มอาชีพในทุกกลุ่มในตำบล เพื่อให้ราฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม ที่อาชีพหลักคือการเกษตร

(3.) ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามที่กระทรวงศึกษาถ่ายโอนฯ และเตรียมรับการถ่ายโอนฯ โรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุกโรงเรียน

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนและท้องถิ่นให้มีการสืบทอดจนถึงลูกหลาน

(4.) ด้านสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม

4.1 ร่วมกับสถานีอนามัย/ปศุสัตว์ในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก

4.2 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกำจัดโรคไข้หวัดนก

4.3 รณรงค์ ส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน

4.4 จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อป้องกันปัญหาขยะเพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย ของประชาชนในตำบล ของประชาชนในตำบล อาทิ โครงกา่รการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ฯลฯ

(5.) ด้านการบริหารจัดการ

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ตั้งแต่ผู้บริหาร สามชิก อบต. และพนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้างให้มีความรู้ ความสามารถ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และดำเนินการเอง

home