ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120 โทร 035-610915

ผู้บริหาร

  นายก

NHSO Budjet

Screenshot 2023 02 24

 

ข้อมูลด้านสังคม

1.การศึกษา ในตำบลยางช้าย มีโรงเรียนจำนวน 3 แห่ง

  •  โรงเรียนวัดยางช้าย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ประถมศึกษาปีที่  1 – 6 , มัธยมศึกษาตอนต้น )

     yangchai school                 yangchai school1

  •  โรงเรียนวัดงิ้วราย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 , มัธยมศึกษาตอนต้น)

     ngew rai school1       ngew rai school

  • โรงเรียนวัดศรีกุญชร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)

          sri gun chon1                        sri gun chon

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดงิ้วราย ตั้งอยู่  หมู่ที่ 7

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีกุญชร ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5

(2.) สาธารณสุข ด้านสาธารณสุขในตำบลยางช้าย มีสถานพยาบาลของราชการ จำนวน 2 แห่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางช้าย (นางสุภาพร ฉิมพาลี  ผู้อำนวยการฯ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

             yangchai hospital1.png             yangchai hospital

  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (นางเมตตา สวัสดี ผู้อำนวยการฯ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.ยางช้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

            hoss      hospi

 

  • สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. คลินิกหมอฐิติมา คำสังฆะ  หมู่ที่ 3

2. บุญสิตาคลินิก  หมู่ที่ 5

 

                                     

 

home